Tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Ngày 06 tháng 07 năm 2020

Bước vào thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Phù Yên có xuất phát điểm thấp, bình quân toàn huyện đạt 2,5 tiêu chí/xã. Sau 10 năm triển khai thực hiện, đến hết năm 2020, bình quân đạt 13,5 tiêu chí/xã, 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm, đời sống của nhân dân trong huyện từng ngày khởi sắc.

 

 

 

Cán bộ huyện Phù Yên tham gia Ngày thứ 7 tình nguyện về cơ sở

xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Lang.

                 

Những năm qua, Đảng bộ huyện Phù Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở thực hiện tốt chương trình xây dựng NTM. Để tạo sự đồng thuận, huyện đã chỉ đạo các cơ quan, các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích của xây dựng NTM để người dân tích cực tham gia. Đồng thời, phát động phong trào “Phù Yên chung sức xây dựng NTM”, gắn với nhiệm vụ chính trị của tổ chức hội, đoàn thể, như: “Tuổi trẻ chung sức xây dựng NTM”, xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”, “Nông dân tham gia bảo vệ môi trường”... Từ năm 2019 đến nay, Huyện ủy đã tổ chức thực hiện “Ngày thứ 7 tình nguyện về cơ sở xây dựng NTM”, huy động đội ngũ cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang về cơ sở tham gia làm đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường... tạo sự lan tỏa, thu hút người dân hưởng ứng phong trào. Trong đó, đã huy động gần 10.000 lượt cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị đóng góp ngày công tham gia xây dựng NTM ở các xã Quang Huy, Huy Bắc, Mường Cơi, Gia Phù, Tường Phù, Tân Lang và các địa phương khác trong toàn huyện.

                 

Từ năm 2011 đến nay, huyện đã huy động được trên 2.000 tỷ đồng để thực hiện chương trình xây dựng NTM, trong đó vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ 1.944 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 96,4 tỷ đồng, vốn xã hội hóa gần 9,2 tỷ đồng. Từ nguồn vốn huy động, huyện đã đầu tư xây dựng 137 công trình giao thông, thủy lợi, điện, trường học, văn hóa, y tế... đảm bảo kết cấu hạ tầng nông thôn được xây dựng đồng bộ. Riêng tiêu chí về đường giao thông nông thôn, toàn huyện đã bê tông hóa 739 tuyến đường, với tổng chiều dài 327,3 km. Hiện 26/26 xã có đường giao thông đi lại thuận tiện; 24/26 xã đạt tiêu chí về điện; 20/26 xã đạt tiêu chí thủy lợi và thông tin truyền thông; 26/26 xã đạt tiêu chí tỷ lệ lao động có việc làm; 18/26 xã đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn và tiêu chí giáo dục; 18/26 xã đạt tiêu chí về y tế; 100% xã đạt tiêu chí về an ninh và quốc phòng.

                 

Bên cạnh đó, huyện đã vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất dốc; xây dựng 7 danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm. Tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất thông qua việc tổ chức 282 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho hơn 10.000 lượt người tham gia; tổ chức 12 lớp đào tạo nghề cho 393 học viên là lao động nông thôn. Duy trì hoạt động hiệu quả của 27 hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp... Hằng năm, thâm canh hơn 4.000 ha lúa; duy trì chăn nuôi gần 70.000 con đại gia súc; khai thác tiềm năng lòng hồ sông Đà đầu tư nuôi 767 lồng cá; chăm sóc 2.800 ha cây ăn quả, chủ yếu là xoài, nhãn, cam, bưởi, chanh leo... góp phần giảm  tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện còn 17,34% năm 2019.

                 

Với phương châm “Huy động nội lực là chủ yếu, hỗ trợ của doanh nghiệp là quan trọng; đầu tư của nhà nước là cần thiết”,  thời gian tới, huyện Phù Yên tiếp tục huy động mọi nguồn lực và lồng ghép các nguồn vốn thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu đang triển khai trên địa bàn huyện để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất nông nghiệp và nông thôn... Phấn đấu đến năm 2025, huyện Phù Yên có 12/26 xã đạt chuẩn NTM, 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 5 bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Tìm kiếm theo ngày