Sở Tài nguyên và Môi trường: Triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày 16 tháng 01 năm 2020

Ngày 16/1, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự Hội nghị có đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

 

Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

 

Năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án kiện toàn, sắp xếp các phòng, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. Qua đó, giảm từ 14 phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp xuống còn 10 phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. Trong năm, Sở đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành 4 văn bản quy phạm pháp luật thuộc chức năng quản lý của ngành; 14 văn bản áp dụng pháp luật lĩnh vực TN&MT trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tham mưu cho các cấp có thẩm quyền ban hành chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư để giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, giao đất đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho người bị thu hồi đất… Tham mưu cho UBND tỉnh cấp 2 giấy phép thăm dò khoáng sản, 3 giấy phép khai thác khoáng sản; 21 giấy phép tài nguyên nước; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đạt 95,7% đối với đất ở, hơn 89% đối với đất sản xuất nông nghiệp. Tổ chức 54 cuộc thanh tra, kiểm tra lĩnh vực TN&MT đối với 150 đơn vị, tổ chức; phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính đối với 26 tổ chức, cá nhân trên 2,1 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi hơn 22.300 m2 đất đối với 3 tổ chức. Công tác tiếp công dân, đối thoại với doanh nghiệp lĩnh vực TN&MT được tổ chức thường xuyên theo quý, tháng và đột xuất, các ý kiến, kiến nghị được giải quyết nghiêm túc, triệt để.

 

Năm 2020, Sở TN&MT tiếp tục bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về lĩnh vực TN&MT. Trong đó, chú trọng bảo vệ môi trường trong sản xuất, chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh; quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, thu hồi, đền bù giải phóng mặt bằng trong sử dụng đất đai; đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức cho người dân về bảo vệ môi trường, nguy cơ của biến đổi khí hậu và những biện pháp giảm nhẹ biến đổi khí hậu, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, đối thoại với doanh nghiệp và giải quyết khiếu nại, tố cáo…

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lò Minh Hùng đánh giá cao những kết quả của Sở TN&MT đã đạt được năm 2019. Đề nghị ngành tiếp tục bám sát chỉ thị, nghị quyết của tỉnh về lĩnh vực TN&MT; phối hợp với các ngành, các địa phương làm tốt công tác lập bản đồ đo đạc, giao đất, giải phóng mặt bằng, thu hồi, bồi thường đất, nhất là đất đô thị; tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở chế biến nông sản, khai thác khoáng sản, tài nguyên nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực TN&MT.

Tìm kiếm theo ngày