Hỏi - đáp pháp luật: Luật Đầu tư

Ngày 15 tháng 09 năm 2021


Hỏi: Nhà đầu tư được hưởng những chính sách gì về đầu tư kinh doanh theo Luật Đầu tư năm 2020?


Trả lời: Theo quy định tại Điều 5 Luật Đầu tư năm 2020, nhà đầu tư được hưởng những chính sách sau:


1. Nhà đầu tư có quyền thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề mà Luật này không cấm. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật.


2. Nhà đầu tư được tự quyết định và tự chịu trách nhiệm về hoạt động đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; được tiếp cận, sử dụng các nguồn vốn tín dụng, quỹ hỗ trợ, sử dụng đất đai và tài nguyên khác theo quy định của pháp luật.


3. Nhà đầu tư bị đình chỉ, ngừng, chấm dứt hoạt động đầu tư kinh doanh nếu hoạt động này gây phương hại hoặc có nguy cơ gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia.


4. Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu về tài sản, vốn đầu tư, thu nhập và các quyền, lợi ích hợp pháp khác của nhà đầu tư.


5. Nhà nước đối xử bình đẳng giữa các nhà đầu tư; có chính sách khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, phát triển bền vững các ngành kinh tế.


6. Nhà nước tôn trọng và thực hiện các điều ước quốc tế về đầu tư mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.


Hỏi: Các ngành nghề bị cấm trong đầu tư kinh doanh?


Trả lời: Theo quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư năm 2020, các ngành nghề bị cấm trong đầu tư kinh doanh:


1. Cấm các hoạt động đầu tư kinh doanh sau đây:


a) Kinh doanh các chất ma túy quy định tại Phụ lục I của Luật này.


b) Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục II của Luật này.


c) Kinh doanh mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục III của Luật này.


d) Kinh doanh mại dâm.


đ) Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người.


e) Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người.


g) Kinh doanh pháo nổ.


h) Kinh doanh dịch vụ đòi nợ.


2. Việc sản xuất, sử dụng sản phẩm quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, điều tra tội phạm, bảo vệ quốc phòng, an ninh thực hiện theo quy định của Chính phủ.


Hỏi: Luật Đầu tư năm 2020 có những hình thức hỗ trợ đầu tư nào?


Trả lời: Theo quy định tại Điều 18 Luật đầu tư năm 2020 những hình thức hỗ trợ đầu tư bao gồm:


1. Các hình thức hỗ trợ đầu tư bao gồm:


a) Hỗ trợ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong và ngoài hàng rào dự án đầu tư.


b) Hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.


c) Hỗ trợ tín dụng.


d) Hỗ trợ tiếp cận mặt bằng sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ cơ sở sản xuất, kinh doanh di dời theo quyết định của cơ quan nhà nước.


đ) Hỗ trợ khoa học, kỹ thuật, chuyển giao công nghệ.


e) Hỗ trợ phát triển thị trường, cung cấp thông tin.


g) Hỗ trợ nghiên cứu và phát triển.


2. Căn cứ định hướng phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách Nhà nước trong từng thời kỳ, Chính phủ quy định chi tiết các hình thức hỗ trợ đầu tư quy định tại khoản 1 Điều này đối với doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp đầu tư vào giáo dục, phổ biến pháp luật và các đối tượng khác.


Hỏi: Điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế tại Việt Nam được quy định như thế nào?


Trả lời: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 Luật Đầu tư quy định việc nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế phải đáp ứng các quy định, điều kiện sau đây:


- Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Điều 9 của Luật Đầu tư 2020;


- Bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Đầu tư 2020;


- Quy định của pháp luật về đất đai về điều kiện nhận quyền sử dụng đất, điều kiện sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới, xã, phường, thị trấn ven biển.


Lò Phương (Sở Tư pháp)

Tìm kiếm theo ngày