Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, liêm chính

Ngày 23 tháng 11 năm 2020

Cách đây 75 năm, ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh thành lập Ban Thanh tra đặc biệt và trở thành Ngày truyền thống của ngành Thanh tra Việt Nam. Trong 75 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Thanh tra đã thể hiện vai trò nòng cốt trong đấu tranh phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm, tiêu cực, tham nhũng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, hoàn thiện chính sách, pháp luật, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Lương Thị Như Hoa

Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh


Trải qua nhiều lần thay đổi mô hình tổ chức, phương thức hoạt động, cơ chế quản lý, ngành Thanh tra tỉnh đã từng bước trưởng thành và có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Thanh tra tỉnh luôn bám sát sự chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và tình hình thực tế của địa phương, triển khai thanh tra theo đúng quy định của pháp luật, có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng vào các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, như: Quản lý đầu tư, xây dựng, tài chính, ngân sách, thực hiện các chính sách xã hội, trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức hoặc những vấn đề bức xúc, dư luận xã hội quan tâm, những lĩnh vực, địa bàn có nhiều đơn thư, phản ảnh, kiến nghị của nhân dân.  Trong nhiệm kỳ 2015- 2020, Thanh tra tỉnh đã triển khai 105 cuộc thanh tra theo chương trình kế hoạch và đột xuất (hoàn thành 100% kế hoạch). Qua thanh tra phát hiện sai phạm về kinh tế là 49 tỷ 115 triệu đồng; kiến nghị thu hồi 29 tỷ 97 triệu đồng; kiến nghị khác 20 tỷ 18 triệu đồng; kiến nghị kiểm điểm, xem xét xử lý trách nhiệm đối với 313 tập thể và 778 cá nhân có liên quan đến sai phạm, đồng thời đã chỉ ra những yếu kém, tồn tại, bất cập về cơ chế, chính sách, giúp các cơ quan Nhà nước kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý kinh tế, quản lý xã hội, góp phần phòng ngừa sai phạm, phòng, chống tham nhũng, kịp thời phục vụ sự chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương.


 

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh triển khai công tác chuyên môn với phòng nghiệp vụ.

Ảnh: Phong Lưu


Công tác xử lý sau thanh tra luôn được quan tâm lãnh đạo thực hiện, ngoài việc tập trung kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra, ban hành các văn bản đôn đốc, thu hồi các sai phạm về kinh tế, Thanh tra tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan thanh tra cấp huyện và sở, ban, ngành thực hiện nghiêm túc việc rà soát và đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra, tiếp tục thực hiện việc rà soát các cuộc thanh tra hằng năm theo chỉ đạo của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện kế hoạch số 23-KH/TU ngày 25/7/2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, yêu cầu các cơ quan thanh tra cấp dưới gửi báo cáo kết quả và kết luận thanh tra về Ban Nội chính tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh phục vụ cho việc theo dõi, tổng hợp báo cáo. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 27/3/2017 về tăng cường, nâng cao trách nhiệm trong chỉ đạo và thực hiện kết luận thanh tra, kiểm toán nhà nước, quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn toàn tỉnh. Cơ bản các kết luận thanh tra đã được tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, nhất là việc khắc phục các khuyết điểm, sai phạm có liên quan đến kinh tế (Tổng số tiền nộp ngân sách Nhà nước giai đoạn 2015-2020 là 27,441/29,097 tỷ đồng đạt tỷ lệ trên 94%; cấp có thẩm quyền đã xử lý cảnh cáo 1 cá nhân; khiển trách 15 cá nhân; kiểm điểm, rút kinh nghiệm 313 tập thể và 763 cá nhân); công tác xử lý sau thanh tra từng bước được củng cố và tăng cường, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thanh tra.Cán bộ Phòng Thanh tra phòng chống tham nhũng (Thanh tra tỉnh) trao đổi nghiệp vụ.

Ảnh: PV

 

Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ trọng tâm, có ánh hưởng lớn đến việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, hiện nay hầu hết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài đã được giải quyết theo đúng pháp luật, đảm bảo thấu tình đạt lý. Tình hình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm, triển khai thực hiện. Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 858/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án đổi mới công tác tiếp công dân, UBND tỉnh đã có văn bản về triển khai thực hiện Đề án, thống nhất mô hình tổ chức và hoạt động của cơ quan tiếp công dân trên địa bàn tỉnh. Trong nhiệm kỳ, Thanh tra tỉnh đã tiếp 59 lượt với 64 người đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; tiếp nhận 343 đơn (39 đơn khiếu nại, 184 đơn tố cáo, 120 đơn kiến nghị) tại cơ quan; thực hiện 18 cuộc thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo đối với giám đốc các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố. Tổ chức xác minh giải quyết theo thẩm quyền 19 đơn (9 đơn khiếu nại, 10 đơn tố cáo), số đơn KNTC còn lại đã được phân loại và xử lý dứt điểm như chuyển đơn tố cáo, hướng dẫn gửi khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đã bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Nhà nước và công dân, kiến nghị xử lý cán bộ, công chức liên quan có vi phạm, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.


Cùng với đó, công tác phòng, chống tham nhũng cũng là một trong những vấn đề được đặc biệt quan tâm. Thanh tra tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng đến các địa phương trong tỉnh thông qua nhiều hình thức phong phú, như: Lồng ghép vào các buổi họp giao ban hàng tháng, sinh hoạt chi bộ định kỳ, hội nghị. Từ đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức của đảng viên, cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị và trong nhân dân, gắn với việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và công tác phê bình, tự phê bình. Ngoài ra, Thanh tra tỉnh đã tổ chức triển khai nhiều cuộc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND các cấp, Giám đốc các sở, ngành trong việc thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng. Qua thanh tra trách nhiệm phát hiện số tiền sai phạm 7,205 tỷ đồng, số kiến nghị thu hồi 3,256 tỷ đồng, số kiến nghị khác 3,949 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm, xem xét xử lý trách nhiệm đối với 113 tập thể, 218 cá nhân có liên quan. Đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền 3,256 tỷ đồng (đạt 100%). Vì vậy, đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót trong công tác phòng chống tham nhũng tại các đơn vị. Hiện tại, các đơn vị tiếp tục triển khai việc tuyên truyền và thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống tham nhũng theo quy định.Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ảnh: PV

Với sự nỗ lực phấn đấu, từ năm 2015 đến nay, Thanh tra tỉnh liên tục được công nhận là “Tập thể lao động xuất sắc”, và đạt danh hiệu “Cơ quan văn hóa” của tỉnh; được trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh; nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ theo các lĩnh vực và chuyên đề.

 


Cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do bão lũ.

Ảnh: PV

 

Phát huy những thành tích đạt được, trong thời gian tới, ngành Thanh tra tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu quản lý Nhà nước về công tác thanh tra kinh tế - xã hội; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch thanh tra được UBND tỉnh phê duyệt và các nhiệm vụ đột xuất khi được giao; tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo; đôn đốc đối tượng thanh tra thực hiện nghiêm kết luận thanh tra. Đổi mới công tác thanh tra hành chính, chủ động và linh hoạt trong triển khai các cuộc thanh tra theo chương trình, kế hoạch; triển khai kịp thời các cuộc thanh tra đột xuất được giao; thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tham mưu tốt cho lãnh đạo UBND tỉnh tập trung giải quyết những vụ việc khiếu kiện đông người có liên quan đến công tác GPMB ở một số địa phương; tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật phòng, chống tham nhũng và các quy định có liên quan, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, liêm chính, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tìm kiếm theo ngày