Diện mạo nông thôn mới Bắc Yên

Ngày 15 tháng 01 năm 2020

Trở lại huyện vùng cao Bắc Yên vào những ngày đầu năm mới, chúng tôi cảm nhận rõ nét sự đổi thay, nhất là cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng đồng bộ; đời sống của người dân từng bước được nâng lên. Đây là những kết quả thể hiện sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của người dân chung tay xây dựng nông thôn mới.

 

 

Nhân dân xã Pắc Ngà (Bắc Yên) làm đường giao thông nông thôn.

 

Khi mới triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, huyện Bắc Yên gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, hầu hết các xã chỉ đạt từ 1-3 tiêu chí, thậm chí có xã “trắng” tiêu chí. Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, huyện Bắc Yên đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp huyện, xã. Hàng tháng, tổ chức họp để kịp thời nắm những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện và kịp thời đưa ra những giải pháp để giải quyết. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ huyện ủy cũng đã thành lập Tổ công tác trực tiếp xuống cùng với các xã rà soát, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân hiểu được ý nghĩa, mục đích của chương trình để tích cực tham gia. Từ năm 2010 đến nay, huyện Bắc Yên đã huy động  hơn 3.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước hơn 2.900 tỷ đồng, còn lại do nhân dân đóng góp bằng tiền mặt, hiến đất, vật liệu và ngày công lao động để xây dựng NTM. Nhờ đó, nhiều công trình cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đời sống và sản xuất của nhân dân. Đến nay, toàn huyện đã cứng hóa 120 km đường xã và đường trung tâm xã đến huyện; kiên cố 102 đập, trên 400 km kênh mương thủy lợi; 115/122 bản có điện lưới quốc gia, gần 90% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; hệ thống trường lớp học được kiên cố hóa đạt 97%; tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn đạt 66%... Hiện, bình quân các xã đạt 11,6 tiêu chí. Trong đó, có xã Mường Khoa và Phiêng Ban đạt chuẩn NTM, 10 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 3 xã còn lại đạt từ 7-9 tiêu chí.


Bên cạnh việc đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn, huyện đã chú trọng phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; chú trọng phát triển chăn nuôi, đẩy mạnh chuyển đổi nương trồng lúa, ngô, sắn hiệu quả thấp sang trồng cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả chất lượng cao; tăng cường sử dụng giống mới, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, ứng dụng công nghệ vào sản xuất và chế biến sản phẩm gắn với chỉ dẫn địa lý, xây dựng thương hiệu sản phẩm địa phương, như: chè, sơn tra, xoài, nhãn... Hiện, toàn huyện có 5.600 ha cây ăn quả, sản lượng quả gần 7.000 tấn/năm; 33 HTX hoạt động hiệu quả, trong đó có 22 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Các HTX đã từng bước đẩy mạnh phát triển hệ thống dịch vụ, bao tiêu sản phẩm nông sản. Ngoài ra, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; công tác giảm nghèo và an sinh xã hội cũng luôn được quan tâm thực hiện và mang lại những kết quả thiết thực, góp phần quan trọng vào kết quả xây dựng NTM của huyện. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người tăng lên, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm xuống còn 27,7%, tỷ lệ người có việc làm trong độ tuổi lao động đạt 90%. Hiện, 100% số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; 11/15 xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 92%...


Thời gian tới, huyện Bắc Yên tiếp tục củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí tại các xã đạt chuẩn NTM, tập trung nguồn lực phấn đấu xây dựng xã Tà Xùa đạt chuẩn NTM. Đồng thời, thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu về xóa đói, giảm nghèo bền vững, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, gắn với xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân khu vực nông thôn.

Tìm kiếm theo ngày