Diễn đàn cử tri

Ngày 10 tháng 10 năm 2019

Đề nghị ban hành quy trình vận hành hồ chứa thủy điện; kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế vận hành đảm bảo điều tiết nguồn nước cho sản xuất; Cần hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân trong công tác thu, hạch toán, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí bảo vệ phát triển đất trồng lúa trên địa bàn; Nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung chính sách về phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn


Cử tri đề nghị: Cần ban hành quy trình vận hành hồ chứa thủy điện; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế vận hành hồ chứa các thủy điện trên địa bàn tỉnh để đảm bảo điều tiết nguồn nước cho sản xuất.


UBND tỉnh trả lời: Hàng năm, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, các huyện, thành phố kiểm tra việc tuân thủ quy trình vận hành hồ chứa của các chủ đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra cho thấy, đa số các chủ đập, hồ chứa đã thực hiện đúng quy trình vận hành hồ chứa được phê duyệt. Tuy nhiên, một số chủ đập, hồ chứa chưa thực hiện nghiêm túc việc duy trì dòng chảy tối thiểu đầy đủ 24/24 giờ, đã gây ra tình trạng thiếu nước cục bộ cho sản xuất của nhân dân vùng hạ du đập, hồ chứa thủy điện. Sở Công Thương đã yêu cầu các chủ đập, hồ chứa phải nghiêm chỉnh chấp hành việc duy trì dòng chảy tối thiểu sau đập 24/24 giờ. Đồng thời, kiến nghị, đề xuất với UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu giải pháp để giám sát việc duy trì dòng chảy tối thiểu sau đập của chủ đầu tư (giám sát thông qua hệ thống camera); giao cho UBND cấp huyện, UBND cấp xã nơi xây dựng hồ chứa thường xuyên giám sát việc chấp hành của chủ đập, hồ chứa; kịp thời báo cáo UBND tỉnh khi phát hiện sai phạm của chủ đập, hồ chứa để chỉ đạo, xử lý theo quy định. Đến nay hầu hết các dự án thủy điện đã đảm bảo cấp đủ nước cho sản xuất của nhân dân khu vực hạ du.


Trong quá trình thực hiện quy trình vận hành hồ chứa, định kỳ sau 5 năm hoặc khi quy trình vận hành không còn phù hợp với tình hình thực tế vận hành, chủ đập, hồ chứa phải có trách nhiệm rà soát, điều chỉnh lại quy trình vận hành cho phù hợp. UBND tỉnh giao Sở Công Thương thường xuyên theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật.


Cử tri đề nghị: Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân trong công tác thu, hạch toán, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí bảo vệ phát triển đất trồng lúa trên địa bàn, kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.


UBND tỉnh trả lời: UBND tỉnh đã giao Sở Tài chính ban hành Công văn số 2538/STC-TCDN ngày 16/7/2018 hướng dẫn các huyện, thành phố, các đơn vị có liên quan về công tác tổ chức thu, hạch toán, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí bảo vệ phát triển đất trồng lúa trên địa bàn. Qua theo dõi, đã đáp ứng kịp thời yêu cầu tại cơ sở, chưa phát sinh vướng mắc.


Cử tri đề nghị: Nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung chính sách về phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh để đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn.


UBND tỉnh trả lời: Năm 2018, thực hiện Nghị định số 80/2018/NĐ-CP ngày 17/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ quy định về điều kiện thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; UBND tỉnh giao Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 89/2018/NQ-HĐND ngày 8/12/2018 về chính sách phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.


Trong năm 2019, nếu có phát sinh các chế độ chính sách mới; UBND tỉnh sẽ giao Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố rà soát trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh theo quy định.

 

Huy Ngoan (TH)

Tìm kiếm theo ngày