Bảo vệ và phát triển rừng, tạo sinh kế, ổn định đời sống nhân dân

Ngày 29 tháng 06 năm 2022

Những năm qua, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh đã tích cực chỉ đạo triển khai tăng cường công tác bảo vệ và phát triển rừng, ổn định đời sống nhân dân.


Tuy nhiên, tình trạng vi phạm các quy định về bảo vệ rừng trên địa bàn một số địa phương, khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất vẫn xảy ra; nhiều vụ vi phạm phá rừng trái pháp luật, gây thiệt hại đến tài nguyên rừng và ảnh hưởng đến môi trường rừng.


Vấn đề đặt ra là nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, chủ rừng và ý thức của nhân dân sống ven vùng có rừng để ngăn chặn hiệu quả tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật. Các cấp, các ngành, địa phương tập trung quản lý chặt chẽ diện tích rừng, đất rừng theo đúng quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; tích hợp đầy đủ thông tin về rừng, đất rừng trong quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến 2050.


Phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng hoàn thiện quy chế, quy hoạch nông nghiệp; quản lý bảo vệ hiệu quả đối với diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất. Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, tránh tình trạng lợi dụng việc chuyển mục đích sử dụng rừng để phá rừng trái pháp luật. Tăng cường chỉ đạo kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng và xử lý nghiêm các trường hợp san ủi đồi núi để phân lô bán nền; xây dựng trên đất rừng trái quy định của pháp luật.


Tăng cường kiểm tra, xác minh điều tra làm rõ các vụ phá rừng trái pháp luật, các vụ lấn chiếm đất rừng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung. Xử lý nghiêm trách nhiệm của chủ rừng và các tổ chức, cá nhân có liên quan khi để xảy ra tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật, hoặc không có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.


Các cơ quan chức năng, chính quyền cơ sở và các chủ rừng tăng cường biện pháp quản lý bảo, vệ rừng; tổ chức rà soát, kiểm tra, đánh giá toàn bộ diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn; nhất là các ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi xâm hại rừng và lấn chiếm đất lâm nghiệp; thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý bảo vệ, phát triển rừng


Đẩy mạnh công tác giao rừng gắn với giao đất, nhất là đất rừng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; kiên quyết thu hồi rừng đối với các chủ rừng không thực hiện nghĩa vụ bảo vệ rừng để xảy ra mất rừng.


Bổ sung nguồn lực, nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm lâm đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phù hợp với điều kiện tình hình thực tiễn địa phương, Trong đó, tập trung ưu tiên bố trí đủ lực lượng cho kiểm lâm địa bàn cấp xã, kiểm lâm cơ động; bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng.


Các cơ quan chức năng tham mưu với cấp thẩm quyền ban hành các cơ chế chính sách để nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng; triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách về chi trả dịch vụ môi trường rừng, tạo sinh kế, nâng cao đời sống thu nhập người làm nghề rừng. Đầu tư phát triển sản xuất lâm nghiệp bền vững, tiêu thụ nông lâm sản, giảm áp lực lên rừng. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phát hiện sớm dấu hiệu mất rừng, cháy rừng.

Tìm kiếm theo ngày