Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Ngày 05 tháng 12 năm 2019

Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được xác định tại Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2019 các tỉnh khu vực Tây Bắc, miền núi phía Bắc và một số tỉnh Bắc Trung Bộ do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức ngày 4/12 tại Thanh Hóa.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị

Nhiều kết quả tích cực trong công tác tuyên giáo

Báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày tại Hội nghị cho biết, trong 6 tháng cuối năm 2019, ban tuyên giáo các tỉnh ủy trong cụm các tỉnh khu vực Tây Bắc, miền núi phía Bắc và một số tỉnh Bắc Trung Bộ đã bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy để thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ, đạt một số kết quả chủ yếu: Công tác tham mưu, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được thực hiện nghiêm túc, đổi mới phương thức, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị, các sự kiện, ngày lễ lớn, quan trọng của đất nước, địa phương được đẩy mạnh, tạo hiệu ứng mạnh mẽ và nhận được sự đồng thuận của nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày càng đi vào thực chất, với nhiều cách làm cụ thể, thiết thực, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Quy định số 08-Qđi/TW và đợt sinh hoạt chính trị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Công tác nắm bắt, điều tra dư luận xã hội thực hiện thường xuyên, giúp cấp ủy chỉ đạo, kiểm tra, khắc phục, giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, không để phát sinh “điểm nóng” trên địa bàn. Công tác báo chí đảm bảo đúng định hướng, chấn chỉnh, nhắc nhở các cơ quan báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, bám sát nhiệm vụ chính trị. Công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên Internet và mạng xã hội ngày càng đi vào nền nếp và mang lại hiệu quả bước đầu, đã tổ chức được một mạng lưới chỉ đạo, điều phối thông tin thông suốt từ tỉnh đến cơ sở.

Ban tuyên giáo các tỉnh ủy trong khu vực đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị, lịch sử Đảng, văn hóa, văn nghệ trên địa bàn. Công tác khoa giáo tiếp tục thể hiện rõ tính thiết thực, hiệu quả, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Kiện toàn tổ chức bộ máy, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ tuyên giáo các cấp để đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ở một số đảng bộ, cơ sở trực thuộc còn hạn chế, chưa thường xuyên, chưa sâu rộng. Chất lượng tham mưu sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị có lúc, có nơi chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác kiểm tra, hướng dẫn, đốn đốc, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, của địa phương còn có mặt hạn chế. Công tác dự báo, nắm bắt tình hình dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là tại một số điểm tái định cư; vùng sâu, vùng xa có lúc, có việc chưa kịp thời nên công tác tham mưu, đề xuất các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết, ngăn chặn đối với một số vụ việc phức tạp, phát sinh còn chậm...

Tại Hội nghị, lãnh đạo ban tuyên giáo các tỉnh ủy trong khu vực đã đề cập đến những vấn đề, sự kiện của thế giới, trong nước, trong khu vực và ở địa phương có ảnh hưởng, tác động sâu sắc đến công tác tuyên giáo thời gian qua; những khó khăn, thách thức đối với công tác tuyên giáo hiện nay. Nhiều địa phương đã nêu ra một số kinh nghiệm, giải pháp, cách làm hay và đề xuất, kiến nghị một số nội dung cần thiết với Ban Tuyên giáo Trung ương. Trên cơ sở ý kiến trao đổi, thảo luận của lãnh đạo các ban tuyên giáo tỉnh ủy, đại diện một số vụ, đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương đã có giải trình và trao đổi trở lại.  

Tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm

 Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của ban tuyên giáo các tỉnh khu vực Tây Bắc, miền núi phía Bắc và một số tỉnh Bắc Trung bộ thời gian qua, đồng thời nêu rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, yêu cầu ban tuyên giáo các địa phương phải chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị.

Phân tích rõ bối cảnh trong nước và quốc tế tác động tới công tác tuyên giáo hiện nay, đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị ban tuyên giáo các tỉnh ủy trong khu vực tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian tới: 

Thứ nhất, tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ liên quan đến Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo đúng tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Ban tuyên giáo các tỉnh ủy cần xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020. 

Thứ hai, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và theo Hướng dẫn 96-HD/BTGTW ngày 05/6/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Cần tăng cường nắm bắt các âm mưu, hành động chống phá, luận điệu xuyên tạc để đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái. Mỗi địa phương phải giữ vững an ninh tư tưởng cho địa bàn mình; đồng thời chia sẻ, kết nối để tăng sức mạnh chống “diễn biến hòa bình” cho cả khu vực.

Thứ ba, đẩy mạnh công tác thông tin, báo chí, chú trọng tuyên truyền toàn diện về tình hình đất nước trong năm 2019; biểu dương nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, kết quả đạt được trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ quyền biển, đảo Tổ quốc; cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua, lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Thứ tư, chủ động tham mưu tỉnh ủy về kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm một số sự kiện quan trọng của đất nước sẽ diễn ra trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2020; trước hết là kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng đúng vào dịp đón Xuân Canh Tý 2020, 45 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh... gắn với nhiều sự kiện chính trị quan trọng ở các địa phương. 

Thứ năm, báo cáo với Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương về những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện việc sắp xếp bộ máy tổ chức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 và Quyết định 04 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của ban tuyên giáo cấp tỉnh. 

Thứ sáu, tích cực tham gia Cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trên hệ thống tuyên giáo VCNET, ban tuyên giáo các tỉnh ủy phải chủ động, tích cực tham gia và vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn tham gia. Tích cực cung cấp thông tin để Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng Tài liệu “Toàn cảnh Công tác tuyên giáo nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng” có chất lượng, hiệu quả./.

Tìm kiếm theo ngày