Quét mã QR-code đọc toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc

Ngày 21 tháng 01 năm 2022

Ngày 24/11/2021, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng "Ra sức xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bài phát biểu có ý nghĩa sâu sắc, gửi đi thông điệp cả về đối nội và đối ngoại, khẳng định vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Mã QR-code để truy cập cơ sở dữ liệu về toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc bằng 7 ngoại ngữ.


Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương đã phối hợp với Bộ Ngoại giao triển khai dịch bài phát biểu sang 7 ngoại ngữ, gồm: tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản để phục vụ công tác thông tin đối ngoại, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí, hành động của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước, tạo thành mặt trận đồng lòng, dốc sức phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân cũng như thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.


Bản dịch bài phát biểu đã được đăng trên website của Ban Chỉ đạo cùng mã QR-code để nhân dân truy cập cơ sở dữ liệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc. Mời độc giả Quét mã QR-code dưới đây để truy cập cơ sở dữ liệu bằng 7 ngoại ngữ. 

Tìm kiếm theo ngày