Diễn đàn cử tri

Ngày 21 tháng 10 năm 2019

Cần có chính sách hỗ trợ, tạo việc làm cho các hộ bị thu hồi đất phát triển đô thị; Xem xét sửa đổi, bổ sung điều chỉnh giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt n Điều chỉnh tiêu chí đánh giá danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Tổ, bản văn hóa” hợp lý, phù hợp hơn; Đề nghị quản lý không để thẩm lậu ma túy vào cơ sở điều trị nghiện


Cử tri đề nghị: Tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về các chính sách hỗ trợ, tạo việc làm cho các hộ gia đình bị thu hồi đất phục vụ phát triển đô thị.


UBND tỉnh trả lời: Thực hiện lồng ghép Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 17/3/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 124/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh về chương trình việc làm tỉnh Sơn La giai đoạn 2016-2020, ngày 21/3/2019, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 320/SLĐTBXH-LĐVL về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 74/KH-UBND của UBND tỉnh về Chương trình việc làm tỉnh Sơn La năm 2019, chủ động phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai, chỉ đạo thực hiện lồng ghép các chính sách hỗ trợ, tạo việc làm cho các hộ gia đình bị thu hồi đất để phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh.


Cử tri đề nghị: Xem xét sửa đổi, bổ sung Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh, theo hướng điều chỉnh giảm mức giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; tăng mức giá đối với các hộ kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn; đối với hệ thống nhà hàng, các hộ kinh doanh rửa xe máy cần quy định cụ thể quy mô từ bao nhiêu bàn ăn, bao nhiêu chiếc xe rửa/tháng hoặc diện tích kinh doanh bao nhiêu để dễ xác định... vì mức giá quy định hiện nay chưa phù hợp với thực tế.


UBND tỉnh trả lời: Mức giá tại Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND là mức giá tối đa áp dụng cho địa bàn thành phố và 11 huyện; UBND các huyện, thành phố có thẩm quyền quyết định giá cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn. Như vậy, việc xác định mức giá thu cụ thể do UBND huyện, thành phố quyết định, không xem xét sửa đổi, bổ sung Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 15/5/2018.


Cử tri đề nghị: Xem xét các tiêu chí đánh giá danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Tổ, bản văn hóa” hợp lý, phù hợp hơn (đang nặng về tiêu chí ma túy).


UBND tỉnh trả lời: UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 535/UBND-KGVX, ngày 22/02/2019 về việc thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP  ngày 17/9/2018 của Chính phủ. Trong đó, cụ thể hóa thang điểm, cách chấm đối với việc bình xét danh hiệu gia đình văn hóa, bản, tiểu khu, tổ dân phố văn hóa trên địa bàn tỉnh Sơn La phù hợp với cơ sở thực tiễn tại tỉnh và quy định theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ. Ngày 3/5/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Hướng dẫn số 964/HD-SVHTTDL thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ.


Cử tri đề nghị: Quản lý tốt số học viên đang điều trị nghiện ma túy tại các cơ sở điều trị nghiện ma túy của tỉnh; không để thẩm lậu ma túy vào cơ sở điều trị nghiện.


UBND tỉnh trả lời: Công tác cai nghiện ma túy nói chung và việc quản lý học viên đang cai nghiện tại các cơ sở điều trị nghiện ma túy trên địa bàn đã được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo tổ chức thực hiện. Các cơ sở điều trị nghiện ma túy tuân thủ các quy định về quy trình cai nghiện, chế độ chăm sóc sức khỏe, chế độ ăn mặc và sinh hoạt, giáo dục, trị liệu cho học viên, giúp học viên an tâm chữa trị, cai nghiện, không để xảy ra mất an toàn hay trốn chạy tập thể; đồng thời, thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa cơ sở với các lực lượng chức năng và chính quyền sở tại trong quản lý địa bàn và trong cơ sở, nhằm ngăn ngừa việc thẩm lậu ma túy vào cơ sở điều trị nghiện ma túy.

 

Huy Ngoan (tổng hợp)

Tìm kiếm theo ngày