Ngày 12 tháng 01 năm 2020

Yên Châu: 100% số bản có điện lưới quốc gia