Ngày 22 tháng 05 năm 2020

Tự nguyện xin ra khỏi danh sách hộ nghèo