Ngày 02 tháng 08 năm 2020

Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19