Ngày 27 tháng 07 năm 2018

Thanh long ruột đỏ rộng đường xuất khẩu