Ngày 20 tháng 12 năm 2019

Sôi nổi các hoạt động tại Ngày hội văn hóa quân – dân