Ngày 01 tháng 08 năm 2018

Nhãn Sông Mã bước chân vào thị trường xuất khẩu