Ngày 29 tháng 12 năm 2019

Lễ công bố xã Tông Lạnh đạt chuẩn nông thôn mới