Ngày 15 tháng 12 năm 2019

Lễ công bố xã Phiêng Ban đạt chuẩn nông thôn mới