Ngày 05 tháng 01 năm 2020

Lễ công bố xã Mường Trai đạt chuẩn nông thôn mới