Ngày 07 tháng 01 năm 2020

Lễ công bố xã Chiềng Khoang đạt chuẩn nông thôn mới