Ngày 14 tháng 12 năm 2019

Huyện Phù Yên: Lễ công bố xã Huy Bắc đạt chuẩn nông thôn mới