Ngày 22 tháng 12 năm 2019

Huyện Mai Sơn: Lễ công bố xã Chiềng Sung đạt chuẩn nông thôn mới