Ngày 30 tháng 07 năm 2020

Gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng