Ngày 16 tháng 01 năm 2020

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chúc Tết tại huyện Sông Mã