Ngày 27 tháng 08 năm 2018

Diện mạo trung tâm hành chính - chính trị huyện Vân Hồ