Ngày 26 tháng 07 năm 2018

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy chế biến nông sản