Ngày 28 tháng 07 năm 2021

Đảm bảo tiến độ cải tạo, nâng cấp đường vào Khu du lịch rừng thông bản Áng