Ngày 04 tháng 08 năm 2020

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XX thành công tốt đẹp