Ngày 02 tháng 05 năm 2019

Chỉnh trang đô thị đón ngày hội lớn