Ngày 23 tháng 05 năm 2019

Cây chè trên đất Phổng Lái

Quàng Hưởng - Duy Tùng - Trung Hiếu