Ngày 14 tháng 01 năm 2020

Ban Thường vụ tỉnh ủy gặp mặt các cơ quan báo chí, văn nghệ sỹ nhân dịp năm mới 2020