• Báo Xuân Dương lịch năm 2022, Thứ 3, ngày 4-1-2022