• Báo Xuân Dương lịch năm 2021, Thứ 2, ngày 4-1-2021