• Báo Xuân Dương lịch năm 2020, Thứ 5, ngày 2-1-2020