• Báo Xuân Dương lịch năm 2019, Thứ 4, ngày 2-1-2019