• Báo Xuân Dương lịch năm 2018, Thứ 3, ngày 2-1-2018