• Báo Xuân Dương lịch năm 2017, Thứ 3, ngày 3-1-2017