Yên Châu: Quản lý trên 260 ha cây ăn quả được cấp chứng nhận VietGAP và mã số vùng trồng

Ngày 13 tháng 06 năm 2019

Huyện Yên Châu hiện có 6.343 ha cây ăn quả các loại, gồm: 1.616 ha xoài, 1.648 ha nhãn, 1.915 ha mận hậu, 551 ha chuối, 164 ha chanh leo, 449 ha cây ăn quả khác.Người dân xã Tú Nang trao đổi kỹ thuật chăm sóc diện tích nhãn đang ra quả.


Để vùng cây ăn quả phát triển ổn định, huyện đang phối hợp với Trung tâm quản lý chất lượng vùng 1 kiểm tra, đánh giá 10 HTX, tiến tới cấp chứng nhận VietGAP và mã số vùng trồng cho diện tích cây ăn quả đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Đồng thời, quản lý chặt chẽ về quy trình sản xuất 167,8 ha cây ăn quả (29,8 ha xoài, 50 ha nhãn, 88 ha mận) đã được cấp chứng nhận VietGAP tại 9 HTX và 100 ha cây ăn quả được cấp mã số vùng trồng của 15 HTX và 2 doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu chất lượng sản phẩm xuất khẩu.


Tìm kiếm theo ngày