Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Ngày 25 tháng 02 năm 2020

Năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm và thực hiện tốt quy chế dân chủ.

 

 

Lực lượng kiểm lâm Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La tuần tra bảo vệ rừng.

 

Đồng chí Lương Ngọc Hoan, Bí thư Đảng ủy, cho biết: Năm 2019, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy về kiện toàn, sắp xếp hệ thống tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ Chi cục Kiểm lâm đã tiếp nhận 5 chi bộ trực thuộc đảng bộ các huyện và thành lập mới 5 chi bộ. Hiện nay, Đảng bộ Chi cục Kiểm lâm có 11 chi bộ, tổng số 119 đảng viên. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Đảng bộ đặc biệt quan tâm, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ thường xuyên tổ chức quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào các phiên sinh hoạt thường kỳ, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

 

Trong việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ đã chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phân công trách nhiệm cho từng đồng chí trong Đảng ủy phụ trách lĩnh vực công tác cụ thể. Các lĩnh vực công tác thuộc trách nhiệm của cấp ủy đều đưa ra tập thể Ban Chấp hành thảo luận và ban hành nghị quyết, phổ biến rộng rãi đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị nắm để thực hiện. Trong công tác cán bộ và xây dựng lực lượng, Đảng ủy đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức rà soát, tham mưu điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo; đào tạo đội ngũ công chức, viên chức bảo đảm có đủ năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát luôn được Đảng ủy quan tâm, Ủy ban Kiểm tra đảng ủy đã xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra Chi bộ Phòng Quản lý bảo vệ rừng và Chi bộ Phòng Thanh tra, pháp chế, với tổng số 16 đảng viên; kiểm tra 4 đảng viên, trong đó có 2 đảng viên là cấp ủy viên về việc chấp hành cương lĩnh chính trị, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí. Qua kiểm tra cho thấy, các chi bộ đã tổ chức nghiêm túc việc quán triệt, triển khai đến từng cán bộ, đảng viên về đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, xây dựng quy chế làm việc, kế hoạch tự kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng, tổ chức sinh hoạt đúng quy định của Điều lệ Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo điều hành cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Cán bộ, đảng viên trong chi bộ nghiêm túc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh; thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Qua kiểm tra không phát hiện có đảng viên nào có biểu hiện suy thoái về chính trị tư tưởng, vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật. Năm 2019, qua phân loại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ có 2 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 8 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 1 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ.

 

Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các đoàn thể, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ, tổ chức đoàn thể phối hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo Chi cục triển khai thực hiện. Lựa chọn các nội dung cụ thể về thực hành tiết kiệm, quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công, quản lý thời gian lao động, xây dựng và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính; trong quá trình thực hiện, thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và khắc phục những tồn tại, hạn chế. Qua đó, phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong cơ quan, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa; tham gia công tác xây dựng Đảng, phát động và đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

 

Theo thông tin từ đồng chí Lương Ngọc Hoan, Bí thư Đảng ủy, năm 2020, với mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ tập trung hoàn thành đại hội nhiệm kỳ và chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội Đảng bộ Chi cục lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng chương trình công tác lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng hiệu quả, bền vững.

Tìm kiếm theo ngày