Viện Kiểm sát Nhân dân Mai Sơn: Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ

Ngày 25 tháng 03 năm 2020

Nhờ triển khai và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị về công tác này, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Mai Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, xây dựng ngành Kiểm sát trong sạch, vững mạnh.Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Mai Sơn triển khai các văn bản thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.


Thực hiện nhiệm vụ, đơn vị thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của ngành về QCDC ở cơ sở; kiện toàn và thực hiện tốt chế độ họp định kỳ của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của đơn vị; thực hiện quy chế luôn gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động xây dựng đội ngũ, cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” của Viện KSND tối cao.


Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan hữu quan, xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả các quy chế liên ngành đã ký kết, như: Quy chế phối hợp với Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tuyên truyền phổ biến pháp luật, đấu tranh phòng chống tội phạm và các việc khác theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc thực hiện quyền giám sát theo quy định của pháp luật; phối hợp với Tòa án Nhân dân huyện xét xử các vụ án hình sự, dân sự bảo đảm yêu cầu cải cách tư pháp; phối hợp thi hành án dân sự... Đồng thời, Viện KSND huyện chủ trì xây dựng và ký kết Quy chế phối hợp trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố giữa Công an - Viện Kiểm sát - Đồn Biên phòng Phiêng Pằn - Hạt Kiểm lâm; quy chế phối hợp giữa Viện KSND và Thanh tra huyện Mai Sơn trong phòng chống tội phạm và các vi phạm pháp luật.


Đơn vị đặc biệt quan tâm công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; bố trí phòng tiếp công dân tại vị trí thuận lợi, có nội quy và hòm thư tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm; cử cán bộ chuyên trách thực hiện công tác tiếp công dân, xây dựng lịch để lãnh đạo đơn vị tiếp công dân; công tác tiếp công dân được thực hiện công khai, mọi đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp. Kể từ năm 2019 đến nay, đơn vị đã tiếp 15 lượt công dân, 18 đơn khiếu nại, tố cáo và đề nghị, chuyển cơ quan thẩm quyền giải quyết và trả lời công dân theo quy định. Đơn vị cũng duy trì nghiêm túc việc giao ban hằng tuần, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của ngành, đánh giá kết quả hoạt động của cán bộ công chức, không để vụ việc tồn đọng... 


Theo ông Nguyễn Tuấn Hùng, Viện trưởng Viện KSND huyện, thông qua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, cán bộ, công chức của đơn vị đã nêu cao vai trò, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, gương mẫu và kịp thời triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách, quy định đề ra, hoàn thành nhiều chỉ tiêu nghiệp vụ, như: Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm đạt 95%; tỷ lệ giải quyết án trong giai đoạn điều tra 85%; tỷ lệ giải quyết án trong giai đoạn truy tố 98%; phối hợp tổ chức 16 phiên tòa rút kinh nghiệm (10 vụ án điểm); không có trường hợp nào phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, không có trường hợp nào đình chỉ điều tra do không cấu thành tội phạm, Tòa án tuyên không phạm tội, không có trường hợp nào phải hủy, sửa án có liên quan đến trách nhiệm của Viện KSND.


Phát huy kết quả đạt được, Viện KSND huyện Mai Sơn tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp thực hiện của cấp ủy Đảng với các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành, quy chế cơ quan đã ban hành; đồng thời, rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định của đơn vị đã ban hành cho phù hợp; xây dựng và duy trì tốt mối quan hệ phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan hữu quan, thực hiện tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tìm kiếm theo ngày