Vân Hồ: Tăng cường công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

Ngày 29 tháng 06 năm 2020

Những năm qua, công tác tuyên truyền về chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Vân Hồ đã và đang được đẩy mạnh, tạo sức lan tỏa đến các bản, tiểu khu, thu hút sự quan tâm của người dân, góp phần huy động nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình phục vụ đời sống và sản xuất của nhân dân.

                                       


Pa nô tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới tại xã Lóng Luông (Vân Hồ).

             

Để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, huyện Vân Hồ đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện đồng bộ các hình thức tuyên truyền, như: Tuyên truyền miệng, tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền qua hoạt động văn hóa nghệ thuật và tuyên truyền trực quan. Nội dung tuyên truyền được lồng ghép tại các hội nghị giao ban của các ban, ngành của huyện, xã và buổi họp các bản, tiểu khu. Ngoài ra, còn lồng ghép tuyên truyền trong các lớp tập huấn cho hơn 700 lượt người trực tiếp làm công tác xây dựng nông thôn mới tại cơ sở.

             

Cùng với tuyên truyền miệng, nội dung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng được khai thác, phát huy triệt để. Từ năm 2019 đến nay, huyện đã giao cho Trung tâm Truyền thông - Văn hóa duy trì 4 chuyên mục/tháng phát sóng về chương trình xây dựng nông thôn mới; sản xuất trên 100 chương trình truyền hình với hơn 600 lượt tin, bài, phóng sự; 161 chương trình truyền thanh với trên 825 lượt tin, bài, nội dung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, tổ chức phát trên loa truyền thanh của xã, bản, tiểu khu các hoạt động về đóng góp tiền mặt, ngày công lao động vào quỹ xây dựng nông thôn mới; hiến đất, làm đường giao thông nông thôn, các hoạt động tình nguyện vệ sinh môi trường...

             

Bên cạnh đó, huyện còn chú trọng tuyên truyền về chương trình xây dựng nông thôn mới qua hoạt động văn hóa nghệ thuật, các hội thi, lồng ghép trong các chương trình biểu diễn văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn ở huyện, ở xã. Hơn 6 năm qua, các tổ chức chính trị, đoàn thể huyện phối hợp tổ chức 11 hội thi, hội diễn tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới; Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh huyện phát động các phong trào thi đua gắn với xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền trực quan đã góp phần cổ vũ, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, giúp cho nhân dân hiểu đúng ý nghĩa và tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới. Đến nay, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã xây dựng nhiều tấm biển panô ngoài trời, 524 bộ tranh áp phích; cấp phát 421 quyển sách tuyên truyền, hỏi đáp, 424 sổ tay hướng dẫn thực hiện tiêu chí, phát hành hơn 1.100 tờ gấp về chủ trương, chính sách, hướng dẫn về chương trình xây dựng nông thôn mới đến các xã.

             

Ông Vũ Mạnh Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Khoa, cho biết: Kinh nghiệm của xã trong công tác tuyên truyền, vận động phong trào xây dựng nông thôn mới là tuyên truyền gắn với những vấn đề cụ thể ở địa bàn để bà con liên hệ, tham gia đóng góp ý kiến. Trong quá trình thực hiện, cán bộ, đảng viên phải là những người đi đầu, làm gương để nhân dân làm theo. Đối với tập thể, cá nhân làm tốt được nêu gương, khen thưởng; những cá nhân, tập thể chưa làm tốt thì góp ý để khắc phục, sửa chữa những thiếu sót trên tinh thần vì lợi ích chung của cộng đồng.

             

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, người dân các xã ở huyện Vân Hồ đã tích cực hưởng ứng thông qua những việc làm cụ thể, chung sức với địa phương thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, các doanh nghiệp, HTX, các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ hơn 18 tỷ đồng, nhân dân đóng góp hơn 20 tỷ đồng và tự nguyện hiến trên 13.000 m² đất và hàng nghìn ngày công để xây dựng, sửa chữa đường giao thông nông thôn, các công trình công cộng. Ông Hà Văn Hoàn, bản Khảm, xã Tô Múa là một trong những người tích cực tuyên truyền và có nhiều đóng góp cho phong trào xây dựng nông thôn mới cho biết: Được tuyên truyền, tôi hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa của phong trào xây dựng nông thôn mới, nên tôi đã vận động con cháu hưởng ứng, ngoài đóng góp đầy đủ vào quỹ xây dựng nông thôn mới của xã, gia đình tôi còn hiến gần 1.000 m² đất vườn để làm điểm trường bản Khảm.

             

Để phong trào xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả hơn nữa, thời gian tới, huyện Vân Hồ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đến người dân ở các xã, chú trọng những bản, khu dân cư vùng sâu, vùng xa, biên giới, để thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia và tạo thành phong trào rộng khắp trên địa bàn. Đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện; biểu dương, nhân rộng cách làm hay sáng tạo, hiệu quả, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Tìm kiếm theo ngày