Trường Quân sự tỉnh: Khai giảng lớp đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở khóa VIII

Ngày 05 tháng 11 năm 2019

Ngày 5/11, Trường Quân sự tỉnh đã tổ chức Lễ khai giảng lớp đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở khóa VIII (2019-2021) cho 90 học viên là cán bộ ban CHQS, nguồn quy hoạch cán bộ ban CHQS xã, phường, thị trấn của các huyện, thành phố. Dự buổi Lễ, có lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Trường Quân sự tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.Lễ khai giảng lớp đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở khóa VIII.


Trong thời gian 24 tháng (từ tháng 11 năm 2019 đến tháng 10 năm 2021), học viên tham gia lớp học sẽ được đào tạo theo chương trình trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở và trung cấp lý luận chính trị - hành chính, với một số nội dung: Những vấn đề cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; Nhà nước và pháp luật; quốc phòng, an ninh và đối ngoại; thể thao quân sự, tiếng Anh, Tin học; các kỹ năng quân sự…  Qua đó, giúp các học viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có sức khỏe, kiến thức và kỹ năng thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của chỉ huy trưởng ban CHQS xã, phường, thị trấn; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác quốc phòng quân sự địa phương ở cơ sở; có năng lực và uy tín tham gia cấp ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn; góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững sự ổn định chính trị, tạo điều kiện và môi trường phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Tìm kiếm theo ngày