Trường Chính trị tỉnh Sơn La thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng

Ngày 20 tháng 10 năm 2021

Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức phát động và thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước năm 2021, góp phần nâng cao hiệu quả nhiệm vụ chính trị của nhà trường, chung sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

                                 


Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh trao tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng cho cán bộ, viên chức nhà trường.

           

Trường Chính trị tỉnh Sơn La có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương về lý luận chính trị - hành chính, tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương. Hiện nay trường có 50 cán bộ, viên chức và hợp đồng theo Nghị định 68, trong đó có 13 giảng viên chính, 23 giảng viên.

           

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, công tác thi đua, khen thưởng được nhà trường xác định là mục tiêu, biện pháp quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả của công tác giảng dạy, học tập của giảng viên và học viên nhà trường. Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, phân công trách nhiệm rõ người, rõ việc; duy trì chế độ đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ theo tháng để bình xét, phân loại thi đua. Nhà trường đã chủ động bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác thi đua khen thưởng.

           

Ngay từ đầu năm, Nhà trường đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua giữa Nhà trường, công đoàn và các cá nhân, các tập thể khoa, phòng; đồng thời đăng ký thi đua với Ban Thi đua - khen thưởng tỉnh năm 2021; qua đó các khoa, phòng, công chức, viên chức đã cam kết chấp hành tốt giao ước thi đua, chấp hành tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức của Nhà trường, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí minh, cam kết không vi phạm an toàn giao thông, phấn đấu cơ quan không có người vi phạm tệ nạn xã hội.

           

Trường chính trị tỉnh Sơn La đã cụ thể hóa, xây dựng các kế hoạch, văn bản liên quan và triển khai các phong trào thi đua “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả”, “Đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua, phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” và hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em” gắn với cuộc vận động “Xây dựng phong cách cán bộ trường Đảng trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị” giai đoạn 2021-2025.

           

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ và các cấp phát động, Trường Chính trị tổ chức quyên góp ủng hộ các quỹ nhân đạo của cấp trên phát động như: Quỹ “Ngày vì người nghèo”; Quỹ “Hỗ trợ nông dân tỉnh Sơn La”, Quỹ “Trẻ mồ côi và người tàn tật”,  Quỹ Vắcxin Covid-19 với tổng số tiền hơn 28 triệu đồng.

           

Từ đầu năm đến nay, nhà trường đã đánh giá, xếp loại được 441 lượt công chức, viên chức và 45 lượt khoa, phòng. Kết quả, có 25/45 lượt khoa, phòng xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 75 lượt công chức, viên chức xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Khen thưởng đối với 52 học viên các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

           

Trong thời gian tới, nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, đảm bảo “mục tiêu kép” vừa hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền và thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”. Chủ động triển khai hiệu quả các hoạt động giao lưu, tổng kết công tác của Cụm Thi đua các trường chính trị khu vực miền núi biên giới phía Bắc. Làm tốt công tác bình xét thi đua hằng tháng đối với viên chức, công chức và khen thưởng đối với học viên các lớp.

           

Đồng thời tổ chức thực hiện và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của trường: “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu hướng tới từng bước xây dựng Trường Chính trị tỉnh Sơn La đạt chuẩn”. “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, thực hiện “Quy định về ứng xử văn hóa của Trường Chính trị tỉnh Sơn La”, “Vệ sinh cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp”. Đẩy mạnh thi đua, thực hiện có hiệu quả  phong trào thi đua đặc biệt: “Đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua, phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” và hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em”, tham gia cuộc vận động “Xây dựng phong cách cán bộ trường Đảng trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị” giai đoạn 2021-2025 và hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp phát động.

           

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhà trường tích cực tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, đẩy mạnh các hoạt động khảo sát, đánh giá bình xét thi đua. Phát hiện kịp thời nhân rộng gương điển hình tiên tiến, khen thưởng kịp thời, đảm bảo dân chủ, đúng nguyên tắc, góp phần đẩy mạnh các hoạt động thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

           

Bùi Thu Hà (Trường Chính trị tỉnh Sơn La)

Tìm kiếm theo ngày