Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động

Ngày 15 tháng 01 năm 2020

 “Tiếp tục rà soát, sắp xếp các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động, phù hợp với yêu cầu của tình hình mới” là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy tại Cuộc họp Ban Chỉ đạo 1017 tỉnh ủy sáng ngày 15/1, nhằm đánh giá tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 – NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW trên địa bàn tỉnh Sơn La.


 

Ban Chỉ đạo 1017 tỉnh ủy họp đánh giá tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19

 

Dự cuộc họp có các đồng chí: Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, các thành viên Ban Chỉ đạo. 


Nhiều kết quả đạt được trong năm 2019 


Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu các cấp, việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả nhất định, nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm các cơ quan trung gian, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Đến nay, Ban Chỉ đạo đã triển khai thực hiện 22/25 đề án. Về tổ chức bộ máy, toàn tỉnh đã giảm 632 đầu mối; giảm 2.704 biên chế, 7.123 người hưởng phụ cấp và hỗ trợ ở bản, tiểu khu, tổ dân phố; giảm 1.177 lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị; giảm 4.100 lãnh đạo bản và các tổ chức thuộc bản, tiểu khu, tổ dân phố; 39 đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm kinh phí 100%, 3 đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm kinh phí 30% và 1 đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm kinh phí 15%.

  
Các đơn vị khối Đảng, 10/10 ngành, các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh, 12 huyện, thành phố đã thực hiện xong quy trình quản lý tài chính; 49/49 đơn vị kiện toàn sắp xếp được giao tài sản đã hoàn thành việc bàn giao, tiếp nhận, quản lý tài sản được giao; đa số các đơn vị được giao thực hiện tự chủ đã xây dựng và ban hành quy chế chi tiêu nội bộ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, làm căn cứ thực hiện thanh quyết toán khi đi vào hoạt động...


Tiếp tục sáp nhập, kiện toàn các đơn vị


Toàn tỉnh tiếp tục rà soát, sắp xếp lại các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động; xây dựng kế hoạch kiện toàn, củng cố hoạt động của các đơn vị đảm bảo phù hợp với yêu cầu của tình hình mới. Kiện toàn Trung tâm khuyến nông, đảm bảo hoạt động tốt trên các lĩnh vực trọng tâm; tiếp tục thực hiện đề án sắp xếp bộ máy hệ thống thú y; rà soát, đánh giá việc dồn ghép, sáp nhập các đơn vị trường học, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, chất lượng giáo dục; nghiên cứu, giải quyết các vấn đề liên quan đến tổ chức, biên chế, tổ bộ môn, cấp phó của các đơn vị trường sau sáp nhập; đánh giá, xem xét việc mở lại Trung tâm giáo dục thường xuyên.  Sáp nhập Ban Quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La của 3 huyện Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Mường La với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các huyện.

Tìm kiếm theo ngày