Thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách trên địa bàn

Ngày 12 tháng 06 năm 2018

Năm 2018, HĐND tỉnh giao dự toán thu ngân sách trên địa bàn đạt 4.500 tỷ đồng, từ đầu năm đến nay, Ngành Thuế đã tập trung triển khai tốt các cơ chế chỉ đạo điều hành thực hiện dự toán thu ngân sách theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và UBND tỉnh.


 

Cán bộ Chi cục Thuế Mường La kiểm tra hóa đơn chứng từ các hộ kinh doanh trên địa bàn.

 

Tăng cường công tác quản lý, đôn đốc thu các khoản nợ thuế phát sinh; đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ tạo điều kiện tốt nhất cho người nộp thuế nắm bắt đầy đủ chính sách pháp luật thuế, nhất là chính sách pháp luật thuế mới; rút ngắn thời gian kê khai nộp thuế, tiếp nhận và xử lý hồ sơ khai, nộp thuế điện tử, giải đáp, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp.


Ngay từ những tháng đầu năm, công tác thuế đã nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự phối hợp, hỗ trợ của các các cấp, các ngành, đoàn thể trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách. Cùng với thực hiện phân tích hồ sơ khai thuế, báo cáo tài chính, quyết toán thuế năm 2017 để xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác thuế năm 2018, Ngành Thuế đã tổ chức kiểm tra hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế theo đúng quy trình và đôn đốc thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm tra. Đồng thời, tổ chức hội nghị toàn ngành triển khai Đề án “Thu, nộp thuế qua tài khoản của cá nhân tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn đối với các hộ kinh doanh nộp thuế khoán”; quán triệt, triển khai quyết định của Bộ Tài chính về kế hoạch sắp xếp, sáp nhập chi cục thuế các huyện, thành phố thành chi cục thuế khu vực. Bên cạnh đó, Ngành thuế tiếp tục làm tốt công tác cải cách hành chính, nhất là thể chế và thủ tục hành chính thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, quan tâm triển khai kịp thời chính sách pháp luật thuế mới; tổ chức tập huấn, đối thoại, hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc về thuế cho người nộp thuế. Tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền chính sách pháp luật thuế, kết quả thu nộp thuế, gương người tốt, việc tốt trong chấp hành chính sách pháp luật thuế; giúp người nộp thuế hiểu rõ mục đích, lợi ích, quy trình, thủ tục và vận động người nộp thuế thực hiện đăng ký nộp thuế điện tử. 5 tháng đầu năm, số thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 1.675 tỷ đồng, bằng 37,6% dự toán HĐND tỉnh giao.


Tuy nhiên, tình hình thu ngân sách những tháng đầu năm còn nhiều khó khăn, vướng mắc, một số khoản thu còn đạt thấp so với dự toán, một số nguồn thu chưa được khai thác triệt để, nhất là nguồn thu từ đất. Đến hết tháng 5, số nợ tiền sử dụng đất gần 117 tỷ đồng, trong đó ghi nợ tiền sử dụng đất gần 23 tỷ đồng, nợ tiền cấp giấy chứng nhận sử dụng đất lần đầu trên 94 tỷ đồng, nguyên nhân do nhiều hộ gia đình khó khăn, không có điều kiện nộp tiền sử dụng đất. Bên cạnh đó, tình trạng nợ thuế lớn, nợ thuế kéo dài chưa được xử lý, giải quyết triệt để, chủ yếu do ý thức chấp hành chính sách pháp luật thuế của một số tổ chức, cá nhân còn hạn chế.


Năm 2018, Ngành Thuế phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn đạt 5.000 tỷ đồng, theo thông tin từ lãnh đạo Cục Thuế tỉnh, để đạt mục tiêu trên, từ nay đến cuối năm Ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, gắn với tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; phát động phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, chấp hành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước đối với các doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh; tổ chức hội nghị tuyên dương người nộp thuế chấp hành tốt nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước năm 2017. Tăng cường phối hợp với các ngành chức năng, địa phương quản lý chặt chẽ người nộp thuế và các nguồn thu phát sinh; đề xuất các giải pháp khai thác nguồn thu hiệu quả, bảo đảm 100% tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn được quản lý, kê khai và nộp thuế. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp thu ngân sách với Kho bạc Nhà nước và các ngân thương mại trong việc thu thuế qua tài khoản. Tập trung thực hiện công tác thu nợ thuế, thu tiền sử dụng đất, áp dụng các biện pháp cưỡng chế thu nợ thuế đối với những tổ chức, cá nhân chây ỳ, dây dưa tiền nợ thuế. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế; đôn đốc nộp các khoản nợ thuế, các khoản thu hồi sau kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và thực hiện tốt các quy trình quản lý thuế, miễn giảm thuế, hoàn thuế và kiểm tra sau hoàn thuế.


Tìm kiếm theo ngày