Thuận Châu: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4

Ngày 09 tháng 11 năm 2018

Trong 4 ngày (từ 6 đến 9/11), Hội đồng Giáo dục và Quốc phòng huyện Thuận Châu đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 90 học viên là đại biểu HĐND các xã, thị trấn (thuộc đối tượng 4) trên địa bàn huyện.Thuận Châu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4.


Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được học tập, nghiên cứu các chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới; về bảo đảm an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam… Qua lớp học, các học viên nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.

Tìm kiếm theo ngày