Thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Ngày 23 tháng 10 năm 2019

Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, hiếu học, khuyến học, khuyến tài là truyền thống tốt đẹp, lâu đời của dân tộc Việt Nam. Truyền thống đó càng được khẳng định khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 122/QĐ-TTg ngày 29/2/1996 về việc thành lập Hội Khuyến học Việt Nam với sứ mệnh vận động toàn dân thi đua học tập, khuyến học, khuyến tài, xây dựng cả nước thành một xã hội học tập.Lễ công bố thành lập "Quỹ học bổng Tô Hiệu" và trao học bổng cho học sinh chăm ngoan, vượt khó học tốt năm 2019.


Cùng với phong trào khuyến học cả nước, Hội Khuyến học tỉnh được thành lập ngày 23/10/2001. Dù thành lập sau nhiều tỉnh, thành phố, nhưng Hội Khuyến học Sơn La đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách, xây dựng Hội ngày càng vững mạnh. Gắn bó, tâm huyết với công tác khuyến học, Nhà giáo ưu tú Trần Luyến, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, cho biết: Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, các cấp, các ngành và của toàn xã hội. Hội Khuyến học tỉnh xác định: Muốn làm tốt công tác khuyến học, phải có nhiều lực lượng tham gia, tham gia nhiệt tình; mọi người học và khuyến học - khuyến tài; học thường xuyên - học suốt đời - học để công nông trí thức hóa; học để dân tộc thông thái. Học để thắng lạc hậu, nghèo nàn. Học để có công bằng - dân chủ - văn minh…


Những ngày mới thành lập, Hội Khuyến học tỉnh gặp không ít khó khăn, khi cán bộ chủ chốt đều là cán bộ hưu, chưa có kinh nghiệm, lại hoạt động trong hoàn cảnh “3 không” (không trụ sở, không phương tiện, không thù lao). Phát huy tinh thần  “muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học”, đặc biệt được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể..., đã giúp Hội xây dựng tổ chức phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Sau 18 năm xây dựng và trưởng thành, tổ chức Hội và hội viên phát triển mạnh từ tỉnh đến cơ sở; mọi vùng, miền, mọi dân tộc trong tỉnh đều có tổ chức hội. Hiện nay, toàn tỉnh có 12 hội khuyến học huyện, thành phố; 204 hội khuyến học xã, phường, thị trấn; 4.720 chi hội (3.221 chi hội tổ, bản; 828 chi hội trường học; 600 chi hội dòng họ; 44 chi hội doanh nghiệp; 24 chi hội hội đồng hương); 411 ban khuyến học khối cơ quan; 48 hội khuyến học trường THPT, cao đẳng, đại học với hơn 320 nghìn hội viên (chiếm 26,9 % dân số toàn tỉnh).


 Thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh phong trào “Học tập suốt đời”, Hội phối hợp với ngành Giáo dục - Đào tạo khảo sát thực trạng trình độ dân trí và tình hình khuyến học trong tỉnh. Trên cơ sở đó, các cấp hội đã triển khai xây dựng hiệu quả các mô hình phù hợp, như: “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”, với quyết tâm phấn đấu hoàn thành Đề án vào năm 2020. Theo đó, các huyện, thành phố trong toàn tỉnh đều khảo sát, rà soát cụ thể các địa bàn; quan tâm đến các tiêu chí chưa đạt để có kế hoạch phấn đấu cụ thể. Riêng Thành phố đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành vào năm 2019. Việc xây dựng các mô hình học tập đã trở thành phong trào tự giác trong các cộng đồng dân cư. Các cấp Hội triển khai tốt từ cơ sở, tổ chức cho các đơn vị, các hộ gia đình, dòng họ đăng ký và phấn đấu đạt các tiêu chí của danh hiệu học tập. Việc xây dựng các mô hình học tập đã góp phần tích cực vào cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội. Chính vì vậy, phong trào xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập phát triển mạnh trong toàn tỉnh, 12 dân tộc anh em dân tộc nào cũng có gia đình học tập xuất sắc, dòng họ học tập tiêu biểu. Năm 2018, hơn 156 nghìn hộ đạt danh hiệu học tập (chiếm 56,1% số hộ trong toàn tỉnh); 294 dòng họ đạt danh hiệu học tập; 1.330 bản, tiểu khi đạt danh hiệu học tập; 861 cơ quan, trường học, doanh nghiệp và 58 xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu học tập. Năm 2019, có gần 190 nghìn hộ gia đình; 573 dòng họ; 3.131 tổ, bản, tiểu khu; 1.215 đơn vị và 151 xã, phường, thị trấn đăng ký danh hiệu học tập. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc xây dựng khối đại đoàn kết  các dân tộc, xây dựng xã hội học tập; nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.


Hội Khuyến học các cấp chủ động, linh hoạt xây dựng quỹ hội, quỹ khuyến học. Các hình thức gây quỹ phong phú, đa dạng, vận động các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm... tài trợ  và nguồn quỹ đóng góp của các gia đình cán bộ, hội viên và nhân dân. Quỹ khuyến học ở chi hội tổ bản, dòng họ, hội đồng hương có từ 5 đến 50 triệu đồng; quỹ ở xã có từ 10 đến 500 triệu đồng; quỹ khuyến học ở trường học có từ 30 đến 600 triệu đồng; quỹ hội huyện, thành phố có từ 300 đến 800 triệu đồng; quỹ tỉnh hội quản lý từ 100 triệu đến 1 tỷ đồng.  Chỉ tính trong năm 2019, các cấp hội đã phối hợp với nhiều tổ chức, cá nhân, đơn vị trao hàng nghìn suất học bổng, trị giá hàng tỷ đồng cho học sinh nghèo hoàn cảnh khó khăn có thành tích học tập xuất sắc. Đặc biệt, đầu năm 2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập “Quỹ học bổng Tô Hiệu” (mang tên Nhà cách mạng kiên trung Tô Hiệu, hy sinh trong nhà tù của thực dân Pháp tại Sơn La) và trao tặng 120 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho 120 học sinh chăm ngoan, vượt khó học tốt. Càng phấn khởi hơn vì từ ngày thành lập đến nay, Quỹ đã được đông đảo cơ quan, doanh nghiệp, các đồng chí lãnh đạo, các gia đình, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh quan tâm ủng hộ (Quỹ đã có số dư 1,8 tỷ đồng), là động lực góp phần động viên, khen thưởng kịp thời những học sinh chăm ngoan, vượt khó học giỏi, khuyến khích các em tích cực trong học tập để trở thành người công dân có ích cho xã hội.


Phát huy thành tích 18 năm xây dựng và phát triển, Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về vai trò của công tác khuyến học, khuyến tài. Chú trọng xây dựng, kiện toàn tổ chức các cấp Hội. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong xây dựng quỹ Hội; nâng cao chất lượng xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, từng bước xây dựng thành công xã hội học tập.

Tìm kiếm theo ngày