Thành phố: Thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo bền vững

Thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, từ năm 2016 đến nay, Thành phố đã huy động các nguồn lực và tổ chức thực hiện tốt các chương trình và chính sách giảm nghèo, đánh giá rà soát đúng thực tế tỷ lệ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng giai đoạn 2016-2020.Dự án chăn nuôi bò sinh sản đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân.


Đồng thời, quan tâm giải quyết các chỉ số thiếu hụt đa chiều theo từng nhóm hộ nghèo, bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, tạo điều kiện để hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ của Nhà nước và các dịch vụ xã hội cơ bản... Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới giảm từ 414 hộ (năm 2016) xuống còn 289 hộ (năm 2018); số hộ cận nghèo giảm từ 247 hộ năm 2016 xuống còn 167 hộ năm 2018.

Tìm kiếm theo ngày