Tham mưu làm tốt công tác tổ chức, cán bộ

Những năm qua, Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ (Công an tỉnh) đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn đơn vị, đảng viên và cán bộ chiến sỹ học và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là đột phá về công tác tổ chức cán bộ, góp phần xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, tạo sự chuyển biến tích cực các mặt công tác của Công an Sơn La.


 

Đảng viên Phòng Tổ chức cán bộ (Công an tỉnh) phân loại quản lý hồ sơ cán bộ.


Đại tá Nguyễn Xuân Hà, Bí thư Chi bộ cho biết: Chi bộ có 27 đảng viên. Chi bộ tập trung triển khai, quán triệt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” thành nội dung sinh hoạt thường xuyên và theo từng chuyên đề; xây dựng kế hoạch làm theo, tăng cường vai trò trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy đơn vị, cấp đội cùng toàn thể cán bộ chiến sỹ trong thực hiện nghị quyết của chi bộ và các kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân; 100% cán bộ, chiến sỹ trong chi bộ chấp hành, thực hiện nghiêm túc các quy định, không có cán bộ chiến sỹ sai phạm, bị xử lý kỷ luật.


Trong 5 năm qua, Chi bộ đã lựa chọn và chỉ đạo thực hiện tốt nội dung đột phá cụ thể theo từng năm, gồm: Tham mưu quản lý, nâng cao chất lượng và sử dụng có hiệu quả biên chế phục vụ yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự; đổi mới công tác nhận xét đánh giá cán bộ; làm tốt công tác quy hoạch cán bộ; tăng cường công tác quản lý cán bộ chiến sỹ; thực hiện tốt công tác chính sách, chú trọng thực hiện hiệu quả hoạt động đền ơn, đáp nghĩa theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước và của ngành Công an.


Thực hiện khâu đột phá gắn với nhiệm vụ chuyên môn, đơn vị tham mưu với Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh sắp xếp, thu gọn đầu mối các phòng Công an tỉnh từ 30 phòng xuống còn 26 phòng; giảm 23 đầu mối cấp đội, từ 116 đội xuống còn 93 đội. Đồng thời, Phòng đã chủ trì, tham mưu với Đảng ủy, Ban Giám đốc làm tốt công tác quy hoạch, thực hiện quy trình, quyết định bổ nhiệm, điều động luân chuyển các đồng chí lãnh đạo chỉ huy cấp phòng, cấp huyện phục vụ nhân sự Đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở.


Điểm nổi bật thực hiện chủ trương của Bộ Công an về tiếp tục tăng cường toàn diện cho công an cấp huyện, đơn vị đã tham mưu bố trí trên 1.000 đồng chí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 197 xã, thị trấn; bố trí 5 đồng chí công an chính quy/xã, là 1 trong 3 địa phương trên toàn quốc hoàn thành nhiệm vụ, được Bộ Công an khen thưởng. Theo đó, đã tham mưu rà soát thành lập bố trí tổ chức công an chính quy tại 9 thị trấn trên địa bàn tỉnh.


Bên cạnh đó, đơn vị còn tham mưu ban hành các văn bản về công tác cán bộ nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; thực hiện tốt công tác nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ. Tham mưu với Đảng ủy, Ban Giám đốc thực hiện tốt việc xét chọn cử cán bộ, chiến sỹ và có cơ chế chính sách, động viên, khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sỹ tham gia các loại hình học tập, bồi dưỡng. Chú trọng ưu tiên cán bộ lãnh đạo chỉ huy, cán bộ trong diện quy hoạch, người dân tộc, cán bộ nữ tham gia đào tạo bồi dưỡng; chọn cử cán bộ chiến sỹ đi đào tạo, bồi dưỡng các lớp theo hình thức tập trung, tại chức, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên đề ở các trường trong và ngoài ngành để nâng cao trình độ. Ngoài ra, đơn vị cũng thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách đối với cán bộ chiến sỹ và người có công, tạo động lực động viên cán bộ chiến sỹ trong lực lượng tích cực tham gia công tác và đấu tranh phòng, chống tội phạm bảo đảm ANTT.


Ghi nhận kết quả trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tập thể Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh đã được Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La, Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen có thành tích trong tổng kết 5 năm phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy giai đoạn 2013-2018.

Tìm kiếm theo ngày