Tham mưu hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ

Ngày 12 tháng 02 năm 2019

Với vai trò là cơ quan tham mưu giúp Huyện ủy và Ban Thường vụ huyện ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ, Ban Tổ chức huyện ủy Mộc Châu luôn đoàn kết, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được Ban Tổ chức tỉnh ủy và Ban Thường vụ huyện ủy Mộc Châu xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.Lãnh đạo Ban Tổ chức huyện ủy Mộc Châu

trao quyết định luân chuyển cán bộ tại Ban Tuyên giáo huyện ủy Mộc Châu.


Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XII), Ban Tổ chức huyện ủy đã tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành kế hoạch về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo UBND huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện hiệu quả kế hoạch đã đề ra. Trong năm 2018, đã giảm từ 72 đơn vị sự nghiệp xuống còn 43 đơn vị; 13 phòng, ban, cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện giảm còn 11 đầu mối; 3 Ban của HĐND huyện xuống còn 2. Tham mưu cho Ban Thường vụ huyện ủy quyết định thành lập mới 1 tổ chức cơ sở đảng ngoài quốc doanh (Chi bộ cơ sở Công ty CP Du lịch Pha Luông), chỉ đạo Đảng ủy xã Nà Mường thành lập mới 1 chi bộ trực thuộc ngoài quốc doanh (chi bộ HTX tiểu khu 3, xã Nà Mường); giải thể 3 chi bộ, 1 đảng bộ do sắp xếp lại tổ chức; thành lập mới 1 chi bộ cơ sở (Chi bộ Văn hóa - Thông tin); chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn tiến hành giải thể, thành lập mới chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trong các đơn vị trường học sau khi thực hiện sáp nhập.


Song song với công tác tổ chức xây dựng Đảng, Ban Tổ chức huyện ủy Mộc Châu tập trung tham mưu xây dựng đội ngũ cán bộ với nhiều đổi mới về nội dung, cách làm. Công tác quy hoạch, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ  nền nếp, đảm bảo quy trình, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo đồng thuận trong Đảng và nhân dân. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở được quan tâm, chất lượng từng bước được nâng lên, đáp ứng vai trò lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối ở cơ sở; cán bộ nữ, cán bộ trẻ ngày càng tăng. Trên cơ sở cán bộ đã được quy hoạch, Ban Tổ chức huyện ủy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, đảng ủy các xã, thị trấn rà soát, đa dạng hóa các hình thức đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở. Tham mưu cho Ban Thường vụ huyện ủy củng cố, kiện toàn kịp thời đội ngũ (cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy, chức vụ bí thư, phó bí thư) của 21 chi bộ, đảng bộ cơ sở khi có biến động về tổ chức, nhân sự. Tham mưu cho Ban Thường vụ huyện ủy xét, kết nạp 265 quần chúng ưu tú vào Đảng, vượt 6% so với kế hoạch (dân quân tự vệ 24 đồng chí; dự bị động viên 19 đồng chí); kết nạp Đảng 11 quần chúng ưu tú là trưởng bản, tiểu khu, đạt 220% so kế hoạch; đến nay, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ đạt 24,95% (chỉ tiêu tỉnh đề ra 22%), tăng 0,23% so với năm 2017; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dự bị động viên 21,73% (chỉ tiêu tỉnh đề ra 20%), tăng 0,53% so với năm 2017; giữ vững 100% bản, tiểu khu trên địa bàn huyện có chi bộ.


Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của công tác tổ chức xây dựng Đảng trong năm 2019, Ban Tổ chức huyện ủy Mộc Châu tiếp tục nắm chắc tình hình cơ sở và đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ huyện, thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo 2 chiều, kịp thời tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ huyện ủy; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với các chi, đảng bộ cơ sở trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và thực hiện quy chế làm việc cấp ủy; phối hợp với Ủy ban Kiểm tra huyện ủy tăng cường kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm...


Với truyền thống đoàn kết, ý thức trách nhiệm, Ban Tổ chức huyện ủy Mộc Châu tiếp tục tham mưu hiệu quả cho Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trên địa bàn ngày càng trong sạch, vững mạnh.


Tìm kiếm theo ngày